معرفی معاون اداری و مالی

    نام و نام خانوادگی : علیرضا آقابیگی

   مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی     تولد :1345 

   پست الکترونیک :

 

شرح وظایف معاون اداری و مالی

 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات و مصوبات دانشگاه.
 • نظارت بر حسن اجرای بودجه مصوب دانشگاه و اظهار نظر در مورد بودجه واحد.
 • نظارت برحسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی و مالی و معاملاتی.
 • نظارت بر انجام صحیح طرح طبقه بندی مشاغل.
 • امضاء چک های صادره و اسناد حسابداری بوسیله امور مالی دانشگاه و هر نوع اوراق و اسناد بهادار بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی ریاست دانشگاه.
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های دانشگاه.
 • رسیدگی به هدف­های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش­های انجام کار در تمام سطوح دانشگاه.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.
 • همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.
 • اتخاذ تصمیم در زمینه برنامه ‏های جاری واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی بین واحدها.
 • بررسی و مطالعه در زمینه تأمین رفاه کارکنان دانشگاه و ارائه پیشنهادات لازم به مقامات ذ یربط
 • نظارت، کنترل و ارزشیابی امورکارکنان دانشگاه.
 • رسیدگی به امور گزینشی و تخلفات کارکنان با بهره‏ گیری از نیروهای مجرب دانشگاه.
 • تنظیم امور کارگزینی و صدور احکام مربوط طبق مقررات و ضوابط مصوب.
 • اعمال و اجرای صحیح ضوابط و آیین نامه های استخدامی.
 • شرکت در تنظیم بودجه واحد دانشگاهی.
 • بررسی و تایید نهایی پرداخت‌های دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی.
 • نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت در تصمیم‌گیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود.
 • اعمال نظارت مالی بر ثبت، نگهداری و کنترل موجودی کالا و دارایی های .
 • تعیین خط مشی و رویه ها به منظور رفع مغایرات با اشخاص و مؤسسه های طرف حساب.
 • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع رییس واحد دانشگاهی