انتخاب وب سایت
 • نمايش صفحه شماره 3
 •         مدیر هتل فرهیختگان: محمدمراد مرادی

          مدرک تحصیلی: لیسانس

         شماره تلفن مستقیم:  06143260094       نمابر: 06143265835

         شماره تلفن داخلی: 227

  شرح وظایف مدیر هتل فرهیختگان

  • تعیین بودجه سالانه
  • تعیین اهداف کسب و کار و استراتژی های بازاریابی
  • تعیین وظایف کارکنان بخش های مختلف هتل و مدیریت و کنترل آنان
  • ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف هتل
  • اطمینان از وجود امنیت در سطح مطلوب و لازم
  • دریافت و بررسی شکایان و نظرات مشتریان
  • اطمینان از رعایت شدن قوانین و دستورالعمل ها در هتل از جمله داشتن مجوز، قوانین بهداشتی، ایمنی و ...
  • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق

   

          مسؤول تدارکات: بابک حیدری نیا

         مدرک تحصیلی: لیسانس

         شماره تلفن مستقیم: 06143266316

        شماره تلفن داخلی: 226

        پست الکترونیکی: www.babakheidari92@gmail.com

  شرح وظایف مسؤول تدارکات

  • رسیدگی به درخواست خرید کالا و ارجاع آن ها به کارپردازان
  • راهنمایی و آموزش کارپردازان برای دستیابی به بهترین نوع کالاها از نظر قیمت و کیفیت
  • رسیدگی به برگهای استعلام بهای دریافتی وارجاع مجدد آن ها به تسلیم استعلام اخذ شده به مقام مافوق برای اتخاذ تصمیم قطعی در مورد خرید کالای مورد نظر
  • رسیدگی به امضای اسناد خرید برای تطبیق با مقررات مربوط و امضای نهایی
  • پیش بینی نیازهای واحد دانشگاهی از نظر ابزار و لوازم اداری، خدماتی، فنی، آزمایشگاهی، کارگاهی و مواد خوراکی مورد لزوم رستورانهای دانشجویی و نهار کارکنان و ارایه فهرست های مربوط به مقام مافوق
  • آگاه کردن انبارداران از اطلاعات تخصصی مربوط به نحوه نگهداری کالاهای آسیب پذیر به منظور رعایت مسایل مربوط به ایمنی و حفاظت فیزیکی کالاهای خریداری شده
  •  آگاهی از موجودی انبارهای دانشگاه به منظور تأمین و تدارک مجدد آنها در صورت رسیدن کالا به حداقل متعارف ...
  • مراجعه به نمایندگان کالاهای مورد نظر و اخذ استعلام بها و نمونه کالا با در نظر گرفتن مرغوبیت اجناس و ملزومات و کالاهای مورد نظر
  • دریافت تنخواه گردان باتوجه به متوسط خرید و ارائه اسناد و فاکتورهای خرید به حسابداری برای اعمال حساب
  • نظارت بر اجرای تشریفات مربوط به خرید از بازارهای داخلی بر اساس پیش بینی نیازهای تدارکاتی در کلیه سطوح دانشگاه
  • کسب نظرات واحدهای درخواست کننده کالا از نظر کنترل چگونگی اقلام خریداری شده پس از تحویل کالا.
  • تهیه پیشنهادهای لازم برای فروش، تعویض کالا، وسایل اسقاط و غیراسقاط و نامناسب
  • تهیه پیش نویس آگهی های مناقصه، خرید و نامه های مربوط
  • انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمت ها
  • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق
  • انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص وارجاع مقام مافوق.

   

         مسؤول دبیرخانه: ناهید قربانی

        مدرک تحصیلی: لیسانس

       شماره تلفن مستقیم: 06143265837

      شماره تلفن داخلی: 233

   

  شرح وظایف مسؤول دبیرخانه

  • ایمیل کردن نامه های ارسالی به منطقه و دریافت نامه های ایمیلی از منطقه و بایگانی کردن نامه های دبیرخانه
  • انجام ارسال نامه ها و بسته های پستی و تلگرافها و اخذ قبوض و چک کردن رسیدهای پستی و ارسال آن ها به امورمالی
  • انجام امور بایگانی محرمانه به منظور حفظ سوابق محرمانه.
  • بررسی ادواری پرونده ها و سوابق به منظور انتقال اوراق یا پرونده های غیر ضروری به بایگانی راکد
  • تهیه گزارش لازم درمورد اوراق و پرونده های زائد به منظور امحاء آن با توجه به مقررات مربوطه در سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی.
  • نظارت مستمربرگردش مکاتبات واتخاذ تدابیر لازم به منظورحصول اطمینان از اعاده نامه ها به دبیرخانه پس از اقدام.
  • پاسخگویی به ارباب رجوع، مقامات و مسؤولان دانشگاه و واحدهای دانشگاهی در امور مربوط به دبیرخانه
  • ثبت های نامه های وارده و صادره.
  • انجام ماشین کردن نامه های قسمت های امورحقوقی، اداری(قراردادها، کمیسیون، نامه های اداری)، واحد فرهنگی و نامه های متفرقه.
  • انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص وارجاع مقام مافوق.

  1 2 3 4