انتخاب وب سایت
 • نمايش صفحه شماره 2
 •          مسؤول خدمات: احمد پوربرات

          مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

          شماره تلفن داخلی: 258

       

  شرح وظایف مسؤول خدمات

  • سرپرستی امور خدمات
  • پیش بینی مواد مورد نیاز
  • پیش بینی کار در مورد نیاز و ارائه گزارش به مقام ذیربط
  • تهیه و تنظیم گزارش و صورت جلسات از حوادث و وقایع
  • تعیین محل کار خدمتگزاران و تعیین ساعات کشیک
  • نظارت بر حسن اجرای وظایف
  • نظارت برنظافت محوطه و کشیک آبدارخانه ها
  • نظارت بر امور خدمات از قبیل نظافت ساختمانها به طور منظم.
  • نظارت بر انجام امور نظافت سالنهای امتحانات وآزمون سراسری
  • نظارت بر تحویل اجناس و ملزومات اداری از انبار و تحویل به اتاقهای اداری
  • نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل: روشنایی، حرارت مرکزی،کولر، آب و برق
  • نظارت بر انجام امور نظافت کلیه ساختمانهای اداری، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی ، خوابگاه ها، آزمایشگاه ها و مهمانسراها
  • برنامه ریزی کامل برای نظافت تمام ساختمانهای دانشگاه
  • تنظیم و تهیه برنامه کشیک برای کارکنان زیر مجموعه درایام هفته
  • انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص وارجاع مقام مافوق.

   

          مسؤول کارگزینی کارکنان: فرشاد رامش

          مدرک تحصیلی: مهندسی کشاورزی

         شماره تلفن داخلی: 213

         پست الکترونیک : wwwfarshad_r681@yahoo.com

   

  شرح وظایف مسؤول کارگزینی

  • انجام کلیه امور استخدامی از قبیل انتصاب، ارتقاء، ترفیع، مرخصی، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، از کار افتادگی و بازخرید کارکنان دانشگاه در کلیه سطوح.
  •  رسیدگی به فرم های پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آن ها.
  •  رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع و بازنشستگی کارکنان دانشگاه.
  •  دریافت و بررسی رونوشت کلیه احکام استخدامی اعم از انتصاب، انتقال، ترفیع و خروج از خدمت واحدهای
  • دانشگاهی جهت انطباق آنها با ضوابط و مقررات مربوط.
  •  تائید احکام صادره از سوی واحدهای دانشگاه پس از حصول اطمینان از صحت مندرجات آنها.
  • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت وبهبود امور جاری .
  •  انجام امور مربوط به بیمه کارکنان دانشگاه.
  •  همکاری در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای استفاده کارکنان از اماکن ورزشی و تفریحات سالم.
  •  همکاری در تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان از قبیل تشکیل شرکت های تعاونی مصرف، مسکن، ایجاد مهدکودک و مهمانسرا و اعطای وام های ضروری و سایر امور رفاهی.
  •  همکاری در تهیه طرح های لازم برای ایجاد تسهیلات جهت اعطاء کمک های نقدی به کارکنان و نظارت بر حسن اجرای این طرح ها.
  •  همکاری در تهیه لوایح دفاعی در مورد شکایت مستخدمین اعم از شاغل و بازنشسته، از کار افتاده و وارث مستخدمین فوت شده جهت طرح در مراجع قضائی وسایر مراجع ذیربط .
  •  شرکت در جلسات و محاکم حل اختلاف و پاسخگویی به شکایاتی که بر علیه دانشگاه طرح می گردد براساس ضوابط و مقررات مورد عمل.
  •  امضای پیش نویس احکام استخدامی نظیر انتصابات، ارتقاء گروه، ماموریت، مرخصی و سایر احکام دانشگاه.
  •  نظارت بر اعمال و اجرای صحیح آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و سایر مقررات اداری و استخدامی دانشگاه.
  •  برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی.
  •  نظارت بر صدور احکام استخدامی براساس طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه.
  •  نظارت بر امور کارگزینی و ارائه راهنمائی های لازم به منظور بالا بردن سطح اطلاعات کارکنان تحت سرپرستی.
  •  شرکت در جلسات، سمینارها و کنفرانسهائی که بنحوی با امور اداری و کارگزینی در ارتباط می باشند و تهیه گزارشات لازم برای مقام مافوق در این ارتباط.
  • پیگیری و اجرای مصوبات ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه و انجام سایر امور مربوطه.
  •  انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

       

  1 2 3 4