انتخاب وب سایت
 • نمايش صفحه شماره 1
  • مدیر امور اداری:احمد علی رباهی

  • مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

  •  

   شماره تلفن مستقیم: 43266315-061

  • شماره تلفن داخلی: 218

   

   

  شرح وظایف مدیر امور اداری و منابع انسانی

  • مطالعه و بررسی پرونده های پرسنلی واحد در زمینه های مورد نظر و اعلام نظر در مورد آنها در صورت نیاز.
  • تهیه و تنظیم بزنامه های لازم جهت هماهنگ کردن فعالیت های کارکنان تحت سرپرستی.
  • نظارت بر حسن عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی عملکرد آنان و ارائه گزارش به مسؤول مافوق.
  • انجام نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبلی استخدام آزمایشی، انتصاب، ترفیع، مرخصی ها و سایر امور مشابه مطابق آیین نامه های مصوب.
  • بررسی و مطالعه گزارش های اداری واصله از کارکنان تحت سرپرستی و اعلام نظر کارشناسی در مورد آنان.
  • بررسی روش های مناسب ساده کردن مراحل انجام امور اداری از طریق حذف مراحل زاید و ارائه نتایج حاصله به مسئول مافوق.
  • بررسی و کنترل فرم های موجود مورد استفاده در واحد طراحی فرم های جدید با توجه به نیاز های پرسنلی کارکنان.
  • شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف اداری و ارائه نظرات کارشناسی در صورت لزوم.
  • اعمال نظارت یا انجام امور مکاتبات اداری واحد و پیگیری نتایج آنها.
  • پیشنهاد انتصاب، انتقال، ترفیع، تشویق و یا تنبیه کارکنان واحد به مقام مافوق جهت اخذ تصمیم لازم مطابق مقررات و قوانین مربوطه.
  • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست مرخصی، ماموریت های اداری یا آموزش کارکنان و سایر موارد مشابه با توجه به قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به مسؤول مافوق در موارد فوق الذکر.
  • نظارت لازم بر انجام حضور و غیاب کارکنان و ارائه پیشنهادات در این مورد.
  • همکاری و نظارت لازم جهت تهیه آمارهای در خواستی از واحد و انجام مکاتبات در این مورد.
  • نظارت بر حسن انجام کار امور واحدهای کارگزینی، خدمات، دبیرخانه انبار، تدارکات، نقلیه، هتل فرهیختگان و پیگیری نتایج اقدامات به عمل آمده و ایجاد هماهنگی بین واحدهای یاد شده.
  • بررسی و رسیدگی به پیشنهادات و درخواست های واصله از کارکنان و اقدام لازم مطابق مقررات.
  • نظارت بر تنظیم ساعت کار اداری کارکنان با هماهنگی مسؤولان واحد و تایید مقام مافوق.
  • تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی و کنترل و نظارت لازم بر عملکرد آنها.
  • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق

   

      مسؤول انبار: غلامرضا نعمت زاده

     مدرک تحصیلی: لیسانس

     شماره تلفن داخلی: 221

   

  شرح وظایف مسؤول انبار

  • اجرای سیستم صحیح انبارداری در مورد ورود و خروج هر نوع کالا با رعایت تشریفات اداری مربوطه.
  • نظارت برکلیه امور مربوط به تحویل و تحول کالا در انبار با توجه به روشهای علمی مورد عمل
  • نظارت بر کار انبارداران طبقات مادون و آموزش و راهنمایی آنان در مورد نحوه چیدن کالا، پیش بینی راه عبور و مرور کارگران و مراقبت در تخلیه و بارگیری و نحوه استفاده از وسایل اطفای حریق و ایمنی انبار در مقابل زلزله، سیل، انفجار و آتش سوزی و موارد نظیر آن.
  • تهیه گزارشات لازم در لزوم هر گونه تغییر در محل انبار و یا تغییر سیستم انبارداری که موجب سولت و بهبود روشهای انجام کار می شود.
  • مراقبت در حفظ متوسط موجودی انبار به نحوی که باعث تراکم بیش از حد کالا و یا کمبود کالا در انبار نشود.
  • شرکت فعال در انبارگردانی سالیانه و یا ادواری و همکاری با مسؤولان اعزامی ذی صلاح که بعنوان نماینده باید در جریان مراحل مختلف انبارگردانی موظفاً شرکت داشته باشند.
  • تنظیم صورت جلسه از نتیجه انبارگردانی با ذکر مقادیر کسری یا آسیب دیده و یا فاسد شده و تهیه گزارش توجیهی درمورد علل آن.
  • شناخت و طبقه بندی مواد مختلف از قبیل شیمیایی، دارویی، سمی و رنگی دستگاه ها، قطعات فنی، مکانیکی، وسایل آزمایشگاهی و نحوه نگهداری وچیدن آن از نظر مکان مشخص در انبار و تنظیم حرارت یا برودت لازم برای پیشگیری از ورود خسارت به آن ها.
  • شناخت سیستم ها و روشهای طبقه بندی و کدگذاری و طرح استقرارکالا و آرایش انواع موجودی ها در انبار با توجه به کیفیت آنان و رعایت دستورالعمل نحوه نگهداری آنان که در کاتالوگ ها و بروشورهای شرکتهای تولید کننده کالاهای مذکور درج شده است.
  • انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص وارجاع مقام مافوق.

   

  1 2 3 4